Tréninkové psychotesty
pro uchazeče k policii a dalším
bezpečnostním sborům

Jak testovat

ePsychotesty.cz

Psychotesty k Policii ČR, Městské policii a dalším sborům

Služba u Policie ČR a bezpečnostních sborů ČR obecně, patří mezi ty náročnější zaměstnání, a proto i výběr vhodných kandidátů je mnohem složitějším procesem, než je tomu v civilní sféře běžné. Pomineme-li, že přijímací řízení samotné mimo psychologického vyšetření zahrnuje zkoušku fyzické způsobilosti, podrobnou zdravotní prohlídku a prověrku bezúhonnosti, tak právě náročné psychologické vyšetření (především jeho výkonová část) bývá velmi často velkou překážkou pro většinu uchazečů, a to nejen proto, že je velmi psychicky vyčerpávající, ale i fyzicky, trvá téměř 8 hodin a skládá se ze tří částí: část výkonová, osobnostní a závěrečný pohovor s psychologem bezpečnostního sboru.

Osobnostní část psychotesů

Osobnostní část uchazeči absolvují až po části výkonové, ale zmíníme jí zde jako první. Každý z nás má jisté vrozené i získané charakterové vlastnosti, a proto je jen velmi těžké je ovlivnit tak, aby se tato část vyšetření dala jakýmkoliv způsobem zmanipulovat v uchazečův prospěch. Psychotesty jsou v této části koncipovány tak, aby nepravdivé odpovědi dokázaly spolehlivě odhalit. K tomuto účelu byla vyvinuta tzv. "škála lži", kterou tyto testy obsahují, a za pomoci které pak psycholog velmi rychle a jednoduše zjistí míru pravdivosti uchazečových odpovědí. Osoby jsou zde mimo charakterových vlastností testovány také například na přítomnost psychických poruch a podobně. Celkově lze tedy konstatovat, že osobnostní část lze ze strany testovaných uchazečů jen velmi těžko ovlivnit a to je samozřejmě také dobře, protože pokud se přeci jen někomu podaří již zmíněnou škálu lži obelstít a ve službě samotné se pak dostane do situace, kterou neočekával, výsledek služebního zákroku pak může mít katastrofální následky nebo v lepším případě vyústí v nespokojenost a tento nový policista, nebo například celník služební poměr sám raději ukončí.

Výkonová část psychotestů

Výkonovou část psychologického vyšetření dle našeho názoru již částečně ovlivnit lze, a to především soustavným tréninkem paměti, nebo opakovaným řešením vzorových testových úloh. Zde se uchazeči mohou někdy setkat i s výkonovými testy pozornosti, které obsahují například řady znaků, které je třeba v určitém časovém limitu bezchybně opsat do testovacího archu. Tento druh testů většina uchazečů bez problémů zvládne, ale samozřejmě za předpokladu, že se k testování dostaví dostatečně odpočinutí a vyspalí. Nejdůležitějšími jsou v této části testy, resp. subtesty, které obsahuje tzv. Test struktury inteligence, a díky kterému je velká část testovaných osob z psychologického vyšetření předčasně vyloučena. Podrobněji řečeno, těmito psychotesty je zjištována hodnota inteligenčního kvocientu, tzv. IQ. Existují dvě varianty těchto testů (Forma A, Forma B), se kterými se uchazeči mohou setkat, a právě tyto standardizované psychotesty jsme se rozhodli upravit do internetové podoby a zveřejnit na našich stránkách, aby si nejen uchazeči o službu u Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů ČR mohli tyto testy vyzkoušet a procvičit, a tím zvýšili svoje šance na úspěšné přijetí do služby k bezpečnostnímu sboru, který si vybrali jako své budoucí povolání nebo životní poslání.

Co tedy můžete ve výkonové části psychotestů s jistotou očekávat?

Každá z variant (Forma A, Forma B) testu I-S-T 2000 R, předkládaných uchazečům zpravidla vždy obsahuje následující subtesty:

 1. doplňování vět (20 otázek) - výběr slov, která doplní významový smysl vět,
 2. analogie (20 otázek) - doplňování významových vztahů mezi dvojicemi slov,
 3. zobecňování (20 otázek) - vyhledávání dvojic slov podle nadřazených pojmů,
 4. početní úlohy (20 otázek) - subtest znalosti základních matematických operací,
 5. číslené řady (20 otázek) - logické doplňování řad aritmetických posloupností,
 6. početní znaménka (20 otázek) - doplňování početních znamének,
 7. výběr obrazců (20 otázek) - skládání částí 2D obrazců do jejich správných tvarů,
 8. úlohy s kostkami (20 otázek) - úlohy pro zjištění 3D prostorové představivosti,
 9. úlohy s maticemi (20 otázek) - doplňování posloupnosti obrázků v 3x3 maticích,
 10. test verbální paměti (20 otázek) - subtest krátkodobé paměti na slova,
 11. test figurální paměti (10 otázek) - subtest krátkodobé paměti na 2D obrazce,
 12. všeobecně kódované znalosti (20 otázek) - subtest všobecných vědomostí.

Závěrečný pohovor s psychologem bezpečnostního sboru

Pohovor s psychologem je jako poslední část samozřejmě také velmi důležitý. Během tohoto sezení jsou uchazeči většinou dotazováni k motivaci a dalším tématům, například i z jejich osobního života. Během pohovoru se může také stát, že se psycholog bude dotazovat i na nejasnosti, které vyplynou z výsledků osobnostních testů a uchazeč pak takové svoje nestandartní odpovědi musí rozumně vysvětlit a obhájit. Uchazeči bývají při pohovorech již velmi unavení a vyčerpaní z předchozího testování, takže rada závěrem zní: nic nepodcenit, dobře se před psychologickým vyšetřením vyspat a při pohovoru odpovídat rozumně, ukázat, že jste to právě vy, kdo se nejlépe hodí pro službu u policie, nebo jiného bezpečnostního sboru.

Dostupné psychotesty na našich stránkách

I-S-T 2000 R (Test struktury inteligence)

Amthauerův Test struktury inteligence (Amthauer Intelligenz-Struktur-Test), označovaný také jako I-S-T 2000 R (poslední revidovaná verze z roku 2000) je určen k měření úrovně intelektuálního rozvoje lidí ve věku 13 až 61 let a mezi testovými metodami současných psychologů je velmi rozšířený.

Autorem tohoto psychotestu je odbornou veřejností uznávaný přední německý psycholog Dr. Rudolf Amthauer (1920-1989), který se v oblasti aplikované psychologie prosadil svými četnými studiemi v oboru psychodiagnostiky. Velkou pozornost však také především věnoval analýzám struktury inteligence, na jejichž základě po četných experimentech v šedesátých letech minulého století sestavil dodnes psychology uznávaný již výše zmíněný Test struktury inteligence.

Vzhledem k tomu, že obě originální verze (Forma A, Forma B) tohoto testu jsou uchazečům zpravidla předkládány v tištěné podobě a takto je zveřejnit nelze, připravili jsme pro vás verze internetové, jejichž obsah byl přizpůsoben tak, aby autenticita a vypovídací hodnota všech obsažených subtestů (celkem 24) zůstala zcela zachována.

Celý proces úprav byl velmi náročný jak po časové, tak i po odborné stránce, nicméně myslíme si, že konečný výsledek stojí za to, a doufáme, že vám procvičení těchto profesionálních psychotestů výrazně dopomůže k úspěšnému přijetí k bezpečnostnímu sboru ČR, který jste si vybrali jako své budoucí povolání.

Jak správně používat obě internetové formy testu I-S-T 2000 R?

Veškeré instrukce k bezchybnému provedení každého subtestu se vám zobrazí vždy před jeho spuštěním. Pro jejich pochopení proto věnujte těmto informacím náležitou pozornost, v opačném případě se tak může stát, že jejich nepochopením uděláte v jednotlivých subtestech chyby, které se pak negativně promítnou v jejich konečném vyhodnocení.

Subtesty obsažené v jednotlivých verzích (Forma A, Forma B) lze spustit ve dvou různých režimech, ve cvičném nebo reálném módu. Ve cvičném módu lze subtesty spouštět bez ohledu na pořadí a lze je tak snadno opakovat a procvičovat, naopak v módu reálném jsou subtesty spouštěny v pořadí, ve kterém vám budou psychologem předkládány u "ostrých testů". Pro nácvik testů v tomto režimu je nutné si vyhradit 90 minut času bez přerušení. Po ukončení testování vám systém zobrazí souhrnné výsledky včetně naměřené hodnoty vašeho IQ.

Vyhodnocení vámi dosažených výsledků

Test I-S-T 2000 R je obecně určen k vyhodnocení pásma struktury celkové inteligence testovaných osob vzhledem k populaci jejich věkové kategorie, proto i my jsme se při vývoji algoritmů pro vyhodnocování výsledků testovaných uživatelů obou internetových verzí tohoto testu nemohli postavit jinak, než předem již jasně specifikovaným profesionálním způsobem.

Pro zjednodušení lze říci, že obecně platí, pokud testovaný uchazeč v každém subtestu (vyjma testů paměti) odpoví správně alespoň na polovinu otázek, může mít zpravidla jistotu, že tuto část psychologického vyšetření absolvoval úspěšně. U subtestů, kterými je zjišťována kapacita krátkodobé paměti je zapotřebí cca. o deset procent vyšší úspěšnosti.

Je to logické, a důvod je prostý - každý budoucí policista, strážník, nebo například celník se musí neustále učit poměrně značné množství zákonů a předpisů. V terénu zas potřebuje dobrou krátkodobou paměť pro detaily (viz. subtest krátkodobé paměti na obrazce).

Dosáhnete-li tedy v každém z jednotlivých subtestů alespoň průměrných výsledků, jaké jsou pro vaší věkovou skupinu obvyklé, je nanejvýš pravděpodobné, že touto výkonovou částí skutečného psychologického vyšetření projdete úspěšně. V případě, že v některém z "ostrých" absolvovaných subtestů neuspějete, velmi výrazně se tím sníží vaše šance na úspěšné přijetí k bezpečnostnímu sboru. Jinými slovy řečeno, neexistuje možnost být v některém ze subtestů nadprůměrní a tím jaksi "kompenzovat" podprůměrnost v subtestu jiném!

Pokud jste byli trpěliví a dočetli tento text až sem, pak vám již nic nebrání ve spuštění svého prvního subtestu. Přejeme vám hodně štěstí a budeme velice rádi, pokud vám tato internetová podoba Amthauerova Testu struktury inteligence dopomůže k vašemu úspěšnému přijetí k některému z bezpečnostních sborů, pro který jste se rozhodli!

Započetím testování vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami použití, chcete-li začít tréninkové testy, pro výběr jedné z variant (Forma A, Forma B) testu I-S-T 2000 R pokračujte zde.